^ Uz augšu

Sākums

Izsoles noteikumi

 

APSTIPRINĀTS

ar SIA „Kuldīgas slimnīca” izsoles komisijas 13.11.2015.

sēdes lēmumu prot. Nr.1

 

SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA” KUSTAMĀS MANTAS

RADIOLOĢIJAS IEKĀRTAS

SIEMENS MULTIX MT

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas

atsavināšanas likums" 9. panta trešo daļu

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamās mantas – radioloģijas iekārtas Siemens Multix MT, izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam”.
 2. Izsoli organizē SIA „Kuldīgas slimnīca” Izsoļu komisija.
 3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 4. Īpašums tiks pārdots izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu.
 5. Izsoles vieta un laiks – SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīgā, 2015. gada 8.decembrī plkst. 14:00, konferenču zālē.
 6. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2015.gada 7.decembrim pulksten16:00.

 

II ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamā manta – radioloģijas iekārta Siemens Multix MT, ražošanas gads 2007.
 1. Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi), bez PVN.
 2. Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi).
 3. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).
 4. Drošības nauda (Nodrošinājums) - EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi).
 5. Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

 

III IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3.stāvā Administrācijas telpās, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015. gada 7. decembra pulksten 16.00. Reģistrāciju veic, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 63374007.
 2. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā jānorāda šādas ziņas:
 3. Persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrācijas apliecību saskaņā ar uzskaites žurnālā minētiem datiem.
 1. Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita SIA „Kuldīgas slimnīca” kontā: SIA „Kuldīgas slimnīca”, reģ. Nr. 50003197651, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV80UNLA0011000609412 ar norādi: “Radioloģijas iekārtas Siemens Multix MT izsolei”.
 2. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un jāuzrāda šādi dokumenti:
  • fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;
  • juridiskām personām- apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja juridisku personu nepārstāv paraksttiesīga amatpersona- juridiskas personas izdota pilnvara;
  • maksājuma dokumenti par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.
  • izsoles objekts;
  • izsoles dalībnieka kārtas numurs;
  • fiziskām personām – izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
  • juridiskām personām – juridiskās personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., pārstāvja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;
  • atzīme par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.
 1. Komisijai un personai, kas reģistrē izsoles dalībniekus, nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.
 2. Ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek un, pamatojoties uz izsoles komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam.

 

 IV IZSOLES NORISE

 

 1. Izsole notiek, ja uz to tiek reģistrējušies vismaz 2 izsoles dalībnieki.
 2. Ja izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, viņam 7 dienu laikā pēc izsoles dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
 3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam tiek izsniegta izsoles karte - numurs, kas atbilst uzskaites žurnālā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.
 4. Izsoli vada izsoļu komisijas priekšsēdētājs.
 5. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā jāatspoguļo visas izsoles vadītāja un dalībnieku darbības izsoles gaitā.
 6. Atklājot izsoli, tās vadītājs nosauc savu uzvārdu, protokolētāja uzvārdu, un katra komisijas locekļa uzvārdu; raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles soli).
 7. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu: “Kas sola vairāk?”.
 8. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti – numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir pieņēmis vairāksolījumu un pārdošana ir noslēgusies.
 9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
 10. Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.

 

V IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

 

 1. Pēc izsoles komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles protokolu sagatavo 3 eksemplāros (pa vienam - objekta nosolītājam, izsoles komisijai, Domei).
 2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, mantas nosolītājs veic visus maksājumus par nosolīto mantu euro.
 3. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam izsoles dalībniekam ir tiesības 2 nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
 4. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē samaksāto drošības naudu.
 5. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
 6. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Kuldīgas novada Domei.

 

VI KUSTAMĀS MANTAS PĀRDOŠANA PAR NOSACĪTO CENU

 

 1. Ja noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek, un kustamā manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam, kam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsamaksā pilna pirkuma maksa par atsavināmo mantu.
 2. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.

  

Izsoles komisijas priekšsēdētājs                                              Āris Pētersons

 

 

APSTIPRINĀTS

ar SIA „Kuldīgas slimnīca” izsoles komisijas 13.11.2015.

sēdes lēmumu prot. Nr.1

 

SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA” KUSTAMĀS MANTAS

CAURSKAŠU IEKĀRTAS

SIEMENS ICONOS 100

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas

atsavināšanas likums" 9. panta trešo daļu

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamās mantas – caurskašu iekārtas Siemens iconos 100, izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam”.
 2. Izsoli organizē SIA „Kuldīgas slimnīca” Izsoļu komisija.
 3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 4. Īpašums tiks pārdots izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu.
 5. Izsoles vieta un laiks – SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīgā, 2015. gada 8.decembrī plkst. 14:30, konferenču zālē.
 6. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2015.gada 7.decembrim pulksten16:00.

 

II ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamā manta – caurskašu iekārta Siemens Iconos 100, ražošanas gads 2004.
 1. Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi), bez PVN.
 2. Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi).
 3. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).
 4. Drošības nauda (Nodrošinājums) - EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi).
 5. Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

 

III IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3.stāvā Administrācijas telpās, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015. gada 7. decembra pulksten 16.00. Reģistrāciju veic, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 63374007.
 2. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā jānorāda šādas ziņas:
 3. Persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrācijas apliecību saskaņā ar uzskaites žurnālā minētiem datiem.
 1. Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita SIA „Kuldīgas slimnīca” kontā: SIA „Kuldīgas slimnīca”, reģ. Nr. 50003197651, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV80UNLA0011000609412 ar norādi: “Caurskašu iekārtas Siemens Iconos 100 izsolei”.
 2. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un jāuzrāda šādi dokumenti:
  • fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;
  • juridiskām personām- apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja juridisku personu nepārstāv paraksttiesīga amatpersona- juridiskas personas izdota pilnvara;
  • maksājuma dokumenti par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.
  • izsoles objekts;
  • izsoles dalībnieka kārtas numurs;
  • fiziskām personām – izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
  • juridiskām personām – juridiskās personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., pārstāvja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;
  • atzīme par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.
 1. Komisijai un personai, kas reģistrē izsoles dalībniekus, nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.
 2. Ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek un, pamatojoties uz izsoles komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam.

 

 IV IZSOLES NORISE

 

 1. Izsole notiek, ja uz to tiek reģistrējušies vismaz 2 izsoles dalībnieki.
 2. Ja izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, viņam 7 dienu laikā pēc izsoles dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
 3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam tiek izsniegta izsoles karte - numurs, kas atbilst uzskaites žurnālā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.
 4. Izsoli vada izsoļu komisijas priekšsēdētājs.
 5. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā jāatspoguļo visas izsoles vadītāja un dalībnieku darbības izsoles gaitā.
 6. Atklājot izsoli, tās vadītājs nosauc savu uzvārdu, protokolētāja uzvārdu, un katra komisijas locekļa uzvārdu; raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles soli).
 7. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu: “Kas sola vairāk?”.
 8. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti – numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir pieņēmis vairāksolījumu un pārdošana ir noslēgusies.
 9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
 10. Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.

 

V IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

 

 1. Pēc izsoles komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles protokolu sagatavo 3 eksemplāros (pa vienam - objekta nosolītājam, izsoles komisijai, Domei).
 2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, mantas nosolītājs veic visus maksājumus par nosolīto mantu euro.
 3. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam izsoles dalībniekam ir tiesības 2 nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
 4. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē samaksāto drošības naudu.
 5. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
 6. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Kuldīgas novada Domei.

 

VI KUSTAMĀS MANTAS PĀRDOŠANA PAR NOSACĪTO CENU

 

 1. Ja noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek, un kustamā manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam, kam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsamaksā pilna pirkuma maksa par atsavināmo mantu.
 2. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.

  

Izsoles komisijas priekšsēdētājs                                              Āris Pētersons

 

APSTIPRINĀTS

ar SIA „Kuldīgas slimnīca” izsoles komisijas 17.11.2014.

sēdes lēmumu prot. Nr.4

 

SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA” KUSTAMĀS MANTAS

KODOLMAGNĒTISKĀS REZONANSES IEKĀRTAS

MAGNETOM CONCERTO

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas

atsavināšanas likums" 9. panta trešo daļu

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamās mantas – kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas Magnetom Concerto, izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam”.
 2. Izsoli organizē SIA „Kuldīgas slimnīca” Izsoļu komisija.
 3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 4. Īpašums tiks pārdots izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu.
 5. Izsoles vieta un laiks – SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīgā, 2014. gada 10.decembrī plkst. 11:00, konferenču zālē.
 6. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2014.gada 9.decembrim pulksten16:00.

 

II ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamā manta – kodolmagnētiskās rezonanses iekārta Magnetom Concerto, ražošanas gads 2005., 0,3T
 2. Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), bez PVN.
 3. Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi).
 4. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).
 5. Drošības nauda (Nodrošinājums) - EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
 6. Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

 

III IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3.stāvā Administrācijas telpās, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2014. gada 9. decembra pulksten 16.00. Reģistrāciju veic, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 63374007.
 2. Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita SIA „Kuldīgas slimnīca” kontā: SIA „Kuldīgas slimnīca”, reģ. Nr. 50003197651, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV80UNLA0011000609412 ar norādi: “Kodolmagnētiskās rezonanses iekārtas Magnetom Concerto izsolei”.
 3. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un jāuzrāda šādi dokumenti:

o    fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;

o    juridiskām personām- apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja juridisku personu nepārstāv paraksttiesīga amatpersona- juridiskas personas izdota pilnvara;

o    maksājuma dokumenti par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.

 1. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā jānorāda šādas ziņas:

o    izsoles objekts;

o    izsoles dalībnieka kārtas numurs;

o    fiziskām personām – izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

o    juridiskām personām – juridiskās personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., pārstāvja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;

o    atzīme par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.

 1. Persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrācijas apliecību saskaņā ar uzskaites žurnālā minētiem datiem.
 2. Komisijai un personai, kas reģistrē izsoles dalībniekus, nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.
 3. Ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek un, pamatojoties uz izsoles komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam.

 

 IV IZSOLES NORISE

 

 1. Izsole notiek, ja uz to tiek reģistrējušies vismaz 2 izsoles dalībnieki.
 2. Ja izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, viņam 7 dienu laikā pēc izsoles dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
 3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam tiek izsniegta izsoles karte - numurs, kas atbilst uzskaites žurnālā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.
 4. Izsoli vada izsoļu komisijas priekšsēdētājs.
 5. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā jāatspoguļo visas izsoles vadītāja un dalībnieku darbības izsoles gaitā.
 6. Atklājot izsoli, tās vadītājs nosauc savu uzvārdu, protokolētāja uzvārdu, un katra komisijas locekļa uzvārdu; raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles soli).
 7. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu: “Kas sola vairāk?”.
 8. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti – numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir pieņēmis vairāksolījumu un pārdošana ir noslēgusies.
 9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
 10. Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.

 V IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

 Pēc izsoles komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles protokolu sagatavo 3 eksemplāros (pa vienam - objekta nosolītājam, izsoles komisijai, Domei).

 1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, mantas nosolītājs veic visus maksājumus par nosolīto mantu latos.
 2. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam izsoles dalībniekam ir tiesības 2 nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
 3. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē samaksāto drošības naudu.
 4. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
 5. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Kuldīgas novada Domei.

 

VI KUSTAMĀS MANTAS PĀRDOŠANA PAR NOSACĪTO CENU

 

 1. Ja noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek, un kustamā manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam, kam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsamaksā pilna pirkuma maksa par atsavināmo mantu.
 2. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.

  

Izsoles komisijas priekšsēdētājs                                              Āris Pētersons

 

 APSTIPRINĀTS

ar SIA „Kuldīgas slimnīca” izsoles komisijas 13.10.2014.

sēdes lēmumu prot. Nr.1

 

SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA” KUSTAMĀS MANTAS

DATORTOMOGRĀFIJAS IEKĀRTAS

SIEMENS SOMATOM EMOTION 16

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izdoti pamatojoties uz likuma „Publiskas personas mantas

atsavināšanas likums" 9. panta trešo daļu

 

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamās mantas - datortomogrāfijas iekārtas Siemens Somatom Emotion 16, izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) paredz kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam”.
 2. Izsoli organizē SIA „Kuldīgas slimnīca” Izsoļu komisija.
 3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 4. Īpašums tiks pārdots izsoles dalībniekam, kas piedāvās visaugstāko cenu.
 5. Izsoles vieta un laiks – SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes iela 22, Kuldīgā, 2014. gada 31.oktobrī plkst. 11:00, konferenču zālē.
 6. Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 2014.gada 30.oktobrim pulkst.16:00.

 

II ZIŅAS PAR IZSOLĒ PIEDĀVĀTO KUSTAMO MANTU

 

 1. SIA „Kuldīgas slimnīca” kustamā manta - datortomogrāfijas iekārta Siemens Somatom Emotion 16, ražošanas gads 2007., bez rentgena spuldzes
 2. Kustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi), bez PVN.
 3. Izsolāmā objekta cenas paaugstinājums izsoles gaitā (solis) – EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi).
 4. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas apmērs – EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).
 5. Drošības nauda (Nodrošinājums) 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
 6. Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, atrēķinot drošības naudu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles dienas.

 

III IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA

 

 1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek SIA „Kuldīgas slimnīca”, Aizputes ielā 22, Kuldīgā, 3.stāvā Administrācijas telpās, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2014. gada 30. oktobra pulksten 16.00. Reģistrāciju veic, katru darba dienu no plkst. 9.00-16.00 vai iepriekš vienojoties pa tālruni 63374007.
 2. Reģistrācijas maksa un drošības nauda (nodrošinājums) jāieskaita SIA „Kuldīgas slimnīca” kontā: SIA „Kuldīgas slimnīca”, reģ. Nr. 50003197651, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV80UNLA0011000609412 ar norādi: “Datortomogrāfijas iekārtas Siemens Somatom Emotion 16izsole”.
 3. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un jāuzrāda šādi dokumenti:
  • fiziskām personām - personu apliecinošs dokuments;
  • juridiskām personām- apliecināta reģistrācijas apliecības kopija, ja juridisku personu nepārstāv paraksttiesīga amatpersona- juridiskas personas izdota pilnvara;
  • maksājuma dokumenti par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.

 

 1. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā jānorāda šādas ziņas:
  • izsoles objekts;
  • izsoles dalībnieka kārtas numurs;
  • fiziskām personām – izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
  • juridiskām personām – juridiskās personas pilns nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr., pārstāvja (pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis;
  • atzīme par drošības naudas un reģistrācijas maksas samaksu.
 2. Persona, kura reģistrē pretendentus, izsniedz reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrācijas apliecību saskaņā ar uzskaites žurnālā minētiem datiem.
 3. Komisijai un personai, kas reģistrē izsoles dalībniekus, nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.
 4. Ja uz izsludināto izsoli noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek un, pamatojoties uz izsoles komisijas lēmumu, manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam.

 

 IV IZSOLES NORISE

 

 1. Izsole notiek, ja uz to tiek reģistrējušies vismaz 2 izsoles dalībnieki.
 2. Ja izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, viņam 7 dienu laikā pēc izsoles dienas tiek atmaksāta drošības nauda. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.
 3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam tiek izsniegta izsoles karte - numurs, kas atbilst uzskaites žurnālā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam izsoles dalībnieka kārtas numuram.
 4. Izsoli vada izsoļu komisijas priekšsēdētājs.
 5. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā jāatspoguļo visas izsoles vadītāja un dalībnieku darbības izsoles gaitā.
 6. Atklājot izsoli, tās vadītājs nosauc savu uzvārdu, protokolētāja uzvārdu, un katra komisijas locekļa uzvārdu; raksturo izsolāmo objektu, paziņo sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena katrā nākamajā solījumā tiek paaugstināta (izsoles soli).
 7. Izsoles vadītājs nosauc izsolāmā objekta sākotnējo cenu un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu: “Kas sola vairāk?”.
 8. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti – numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no izsoles dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto visaugstāko piedāvāto cenu un apstiprina to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens nozīmē, ka izsoles vadītājs ir pieņēmis vairāksolījumu un pārdošana ir noslēgusies.
 9. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
 10. Atsakoties no tālākas solīšanas, katram dalībniekam ar parakstu izsoles dalībnieku reģistrā jāapstiprina sava pēdējā nosolītā summa.

 

V IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA

 

 1. Pēc izsoles komisijas locekļi apstiprina izsoles protokolu ar saviem parakstiem. Izsoles protokolu sagatavo 3 eksemplāros (pa vienam - objekta nosolītājam, izsoles komisijai, Domei).
 2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, mantas nosolītājs veic visus maksājumus par nosolīto mantu latos.
 3. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, pārsolītajam izsoles dalībniekam ir tiesības 2 nedēļu laikā paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
 4. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē samaksāto drošības naudu.
 5. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.
 6. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Kuldīgas novada Domei.

 

VI KUSTAMĀS MANTAS PĀRDOŠANA PAR NOSACĪTO CENU

 

 1. Ja noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējies tikai viens pretendents, izsole nenotiek, un kustamā manta tiek pārdota par nosacīto cenu vienīgajam pretendentam, kam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsamaksā pilna pirkuma maksa par atsavināmo mantu.
 2. Septiņu darba dienu laikā pēc maksājumu nokārtošanas tiek noslēgts pirkuma līgums un ar nodošanas pieņemšanas aktu nosolītā manta tiek nodota pircējam.

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs                                              Āris Pētersons

 

Kontakti

Kuldīgā, Aizputes ielā 22
slimnica@kuldiga.lv


Izziņas, reģistratūra

Darba dienās 08.00–17.00
tālrunis 63374000


Uzņemšanas nodaļa
visu diennakti
tālrunis 63374029


Rehabilitācijas nodaļa
09.00–17.00
tālrunis 63374035, 26452416


Aizputes filiāles reģistratūra
Aizputē, Pils ielā 3
tālrunis 63448187


SIA "Vizuālā diagnostika" radioloģijas nodaļa
tālrunis 63374025

Kur saņemt medicīnisko palīdzību?

Kalendārs

«  Februāris 2020  »
SPOTCPS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829